1. رد کردن منو
  2. رد کردن محتوا
  3. رد کردن فوتر